ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્ત‍ક બોર્ડ
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
સ્થળ નકશો
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી

પાઠ્યપુસ્ત્કો
india.gov.in
ધોરણ ૧૦ ગણિત
ક્રમાંક નંપ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
અનુક્રમણિકાઅંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૧અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૨
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૩
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૪
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૫
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૬
અંગ્રેજીગુજરાતી
પ્રકરણ ૭
અંગ્રેજીગુજરાતી

પ્રકરણ ૮અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૦
પ્રકરણ ૯
અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૧પ્રકરણ ૧૦અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૨પ્રકરણ ૧૧અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૩પ્રકરણ ૧૨અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૪પ્રકરણ ૧૩અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૫પ્રકરણ ૧૪અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૬પ્રકરણ ૧૫અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૭પ્રકરણ ૧૬અંગ્રેજીગુજરાતી
૧૮જવાબોઅંગ્રેજીગુજરાતી
૧૯પારિભાષિક શબ્દો અંગ્રેજીગુજરાતી